Return to K. Subieta home pages

Return to SBA/SBQL home pages

 

Lectures devoted to SBA and SBQL (in Polish) Wykłady poświęcone SBA i SBQL

1.      Introduction to query languages (1) Wprowadzenie do  języków zapytań (1)

2.      Introduction to query languages (2) Wprowadzenie do  języków zapytań (2)

3.      Object-oriented concepts in databases (1) Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)

4.      Object-oriented concepts in databases (2) Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)

5.      Semantic foundations of query languages Podstawy semantyczne języków zapytań

6.      Object store models Modele składu obiektów

7.      Environment stack, query results, function nested Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested

8.      SBQL (Stack-Based Query Language) (1) SBQL (Stack-Based Query Language) (1)

9.      SBQL (Stack-Based Query Language) (2) – Non-algebraic operators, examples of queries in SBQL SBQL (Stack-Based Query Language) (2) - Operatory niealgebraiczne, przykłady zapytań w SBQL

10.  Extending SBQL for M1, M2 and M3 models (classes and inheritance, dynamic roles, export lists) Rozszerzenie SBQL dla modeli M1, M2 i M3 (klas i dziedziczenia, dynamicznych ról, list eksportowych

11.  Sorting operator order by, operator group by – is it necessary? Operator sortowania order by, operator group by – czy potrzebny?

12.  Processing irregular structures Przetwarzanie struktur nieregularnych

13.  Extending query languages with imperative constructs Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne

14.  Procedures, functional procedures, methods Procedury, procedury funkcyjne, metody

15.  Scope rules, parameters of procedures and methods, recursive procedures, optimization through query modification Reguły zakresu, parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

16.  Transitive closures and fixed-point equations Tranzytywne domknięcia i równania stałopunktowe

17.  Updatable views (1) Aktualizowalne perspektywy (1)

18.  Updatable views (2) Aktualizowalne perspektywy (2)

19.  Introduction to query optimization – methods of data organization and access Wprowadzenie do optymalizacji zapytań - metody organizacji i udostępniania danych

20.  Query optimization – the method of independent subqueries Optymalizacja zapytań – metoda niezależnych podzapytań

21.  Query optimization – utilizing indices, removing dead subqueries Optymalizacja zapytań – wykorzystanie indeksów, usuwanie martwych podzapytań

22.  Strong type checking (1) Mocna kontrola typów (1)

23.  Strong type checking (2) Mocna kontrola typów (2)


Last modified: January 04, 2008