Prof. dr hab. Miros’aw D†browski

Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki
Polskiej Akademii Nauk

zmar’ dnia 8 pa¦dziernika 1995.

Urodzony 14 wrzežnia 1937 w Dobrzyniewie Du§ym. W 1961 r uko¤czy’ studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzowa’ si‘ w 1969 r na Politechnice ˜l†skiej w Gliwicach, a stopie¤ doktora habilitowanego otrzyma’ w 1975 r. W 1986 r Rada Pa¤stwa nada’a Mu tytu’ naukowy profesora nauk technicznych w dziedzinie informatyki.

Karier‘ naukow† rozpoczyna’ badaniami w dziedzinie metod numerycznych. Ale g’¢wnym kierunkiem Jego zainteresowa¤ by’y inteligentne systemy wyszukiwania informacji, w tym automatyczne indeksowanie dokument¢w, bezs’ownikowa analiza morfologiczna i syntaktyczna tekst¢w w j‘zyku naturalnym (polskim), automatyczna identyfikacja nowych z’o§onych poj‘ technicznych z tytu’¢w i streszcze¤ dokument¢w, metody klasyfikacji deskryptor¢w i dokument¢w, efektywnož system¢w wyszukiwania informacji. By’ r¢wnie§ aktywny w innych, bliskich dziedzinach takich jak systemy ekspertowe czy sieci neuronalne. Jego pasj† by’a promocja metod sztucznej inteligencji.

Wiele wysi’ku požwi‘ca’ sprawom organizacyjnym nauki polskiej. Stworzy’ dzia’ sztucznej inteligencji w IPI PAN. Od 1984 r by’ zast‘pc† dyrektora d/s naukowych, a od 1988 dyrektorem IPI PAN. Przez szereg lat by’ Przewodnicz†cym Komisji Mi‘dzynarodowej Wsp¢’pracy Akademii Nauk w zakresie Naukowych Zagadnie¤ Techniki Obliczeniowej, a tak§e wieloletnim koordynatorem centralnego programu bada¤ podstawowych w informatyce. By’ cz’onkiem komitet¢w programowych wielu konferencji naukowych, przewodniczy’ m.in. serii mi‘dzynarodowych sympozj¢w "Inteligentne Systemy Informacyjne". By’ promotorem szeregu prac doktorskich, recenzentem wielu rozpraw, artyku’¢w i ksi†§ek w dziedzinie informatyki, a w szczeg¢lnožci dotycz†cych sztucznej inteligencji. Promowa’ rozw¢j m’odych naukowc¢w.

Zachowamy Go w pami‘ci jako cz’owieka o pogodnym i §yczliwym usposobieniu, wyrozumia’ego Prze’o§onego, lubianego Koleg‘, a nade wszystko tego, kt¢ry okaza’ wielu osobom bezinteresown† pomoc. Instytut Podstaw Informatyki PAN utraci’ cenionego Dyrektora, a polska nauka aktywnego naukowca.