Prof. dr hab. MirosŒaw D‰browski

Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki
Polskiej Akademii Nauk

zmarŒ dnia 8 pa‘dziernika 1995.

Urodzony 14 wrzenia 1937 w Dobrzyniewie Duym. W 1961 r ukoczyŒ studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. DoktoryzowaŒ si‹ w 1969 r na Politechnice †l‰skiej w Gliwicach, a stopie doktora habilitowanego otrzymaŒ w 1975 r. W 1986 r Rada Pastwa nadaŒa Mu tytuŒ naukowy profesora nauk technicznych w dziedzinie informatyki.

Karier‹ naukow‰ rozpoczynaŒ badaniami w dziedzinie metod numerycznych. Ale gŒŽwnym kierunkiem Jego zainteresowa byŒy inteligentne systemy wyszukiwania informacji, w tym automatyczne indeksowanie dokumentŽw, bezsŒownikowa analiza morfologiczna i syntaktyczna tekstŽw w j‹zyku naturalnym (polskim), automatyczna identyfikacja nowych zŒoonych poj‹Š technicznych z tytuŒŽw i streszcze dokumentŽw, metody klasyfikacji deskryptorŽw i dokumentŽw, efektywnoŠ systemŽw wyszukiwania informacji. ByŒ rŽwnie aktywny w innych, bliskich dziedzinach takich jak systemy ekspertowe czy sieci neuronalne. Jego pasj‰ byŒa promocja metod sztucznej inteligencji.

Wiele wysiŒku powi‹caŒ sprawom organizacyjnym nauki polskiej. StworzyŒ dziaŒ sztucznej inteligencji w IPI PAN. Od 1984 r byŒ zast‹pc‰ dyrektora d/s naukowych, a od 1988 dyrektorem IPI PAN. Przez szereg lat byŒ Przewodnicz‰cym Komisji Mi‹dzynarodowej WspŽŒpracy Akademii Nauk w zakresie Naukowych Zagadnie Techniki Obliczeniowej, a take wieloletnim koordynatorem centralnego programu bada podstawowych w informatyce. ByŒ czŒonkiem komitetŽw programowych wielu konferencji naukowych, przewodniczyŒ m.in. serii mi‹dzynarodowych sympozjŽw "Inteligentne Systemy Informacyjne". ByŒ promotorem szeregu prac doktorskich, recenzentem wielu rozpraw, artykuŒŽw i ksi‰ek w dziedzinie informatyki, a w szczegŽlnoci dotycz‰cych sztucznej inteligencji. PromowaŒ rozwŽj mŒodych naukowcŽw.

Zachowamy Go w pami‹ci jako czŒowieka o pogodnym i yczliwym usposobieniu, wyrozumiaŒego PrzeŒoonego, lubianego Koleg‹, a nade wszystko tego, ktŽry okazaŒ wielu osobom bezinteresown‰ pomoc. Instytut Podstaw Informatyki PAN utraciŒ cenionego Dyrektora, a polska nauka aktywnego naukowca.